SO Sofitel Hua Hin - โรงแรมหรู - Terms and Conditions

Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

สำหรับข้อเสนอพิเศษในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 42 วันที่ 3-5 มีนาคม 2560

สำรองหองพักติดตอ 032709555 หรืออีเมล reservations@so-sofitel-huahin.com

ราคาห้องพักพิเศษ

• ราคาดังกลาวเปนราคาสำหรับเขาพักวันธรรมดา (คืนวันอาทิตยถึงคืนวันพฤหัสบดี) เทานั้น ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่มและคาบริการแลว
• สามารถใชสิทธิ์เขาพักไดตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม ถึง 20 ธันวาคม 2560
• คิดคาบริการเพิ่มเติม 2,000 บาทสุทธิ/หอง/คืน สำหรับการเขาพักในคืนวันศุกรและคืนวันเสาร และตองสำรองหองพักลวงหนาอยางนอย 14 วัน
• คิดคาบริการเพิ่ม 3,000 บาทสุทธิ/หอง/คืน สำหรับหอง SO Comfy, SO Studio, SO Family, SO Family Kids House และ
คิดคาบริการเพิ่ม 5,000 บาทสุทธิ/หอง/คืน สำหรับหอง SO Pool Villa การเขาพักในชวงวันหยุดนักขัตฤกษ วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดตอเนื่อง
• หากเพิ่มจำนวนผูเขาพัก คิดคาบริการ 1,500 บาทสุทธิ/คน/คืน รวมอาหารเชา
• บัตรกำนัลนี้ไมสามารถใชรวมกับสวนลด รายการสงเสริมการขาย แพคเกจอื่นๆ หรือแลกเปลี่ยนเปนเงินสดได
• ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
• กรุณาสำรองหองพักลวงหนากอนเขาพักอยางนอย 14 วัน

แพคเกจ SO Imaginative Escape

• สามารถใชสิทธิ์เขาพักไดตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม ถึง 20 ธันวาคม 2560
• กรุณาสำรองหองพักลวงหนาอยางนอย 14 วัน
• คิดคาบริการเพิ่ม 3,000 บาทสุทธิ/หอง/คืน สำหรับการเขาพักในชวงวันหยุดนักขัตฤกษ วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดตอเนื่อง
• เมื่อทำการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว จะไมสามารถใชรวมกับสวนลด รายการสงเสริมการขาย แพคเกจอื่นๆ แลกเปลี่ยน หรือทอนเปนเงินสดได

ข้อเสนอสปา Cocooning Experience at SoSPA

• บัตรกำนัลนี้ไมสามารถใชรวมกับสวนลด รายการสงเสริมการขาย แพคเกจอื่นๆ หรือแลกเปลี่ยนเปนเงินสดได
• โซ สปา เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 21.00 น.
• บัตรกำนัลนี้สามารถใช้ได้เฉพาะบริการ นวดสครับผิว นวดน้ำมันหอมระเหย (อโรมา เธอราพี) และนวดไทย เป็นเวลา 60 นาที ที่โซ สปา โรงแรมโซ โซฟิเทล หัวหินเท่านั้น
• สามารถใช้สิทธิบัตรกำนัลนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคมถึง 20 ธันวาคม 2560
• กรุณาสำรองบริการสปาล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 032709559 หรืออีเมล์ spa@so-sofitel-huahin.com

 • terms-and-conditions
 • terms-and-conditions
 • terms-and-conditions
 • terms-and-conditions
 • terms-and-conditions

ข่าวสารล่าสุด...

รับรู้ติดตามข่าวสารต่างๆ ของเราได้ก่อนใคร

 • facebook
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • line
 • youtube
จอง
SO Sofitel Hua Hin
จองการเข้าพัก

ตั้งแต่   ถึง

Room 1